Szkoła EFFEKT Katowice - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

To pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

 • Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
 • Absolwenci wszystkich typów szkół - od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne.
 • Absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy.
 • Bezrobotni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy.
 • Pracownicy, którzy planują swoją karierę zawodową dostosowując ją do zmieniających się i aktualnych oczekiwań rynku pracy oraz własnej ambicji i możliwości.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość:

  uzyskania nowych kwalifikacji
 • zawodowych,
 • zdobycia nowego zawodu,
 • zwiększa szanse przy poszukiwaniu zatrudnienia,
 • rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

UZYSKANE KWALIFIKACJE/WYKSZTAŁCENIE

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydawane po ukończeniu każdej kwalifikacji,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu z każdej kwalifikacji wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • dyplom technika po zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (dotyczy tylko absolwentów szkół średnich lub średnich branżowych).

REKRUTACJA

Trwa cały rok. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i w lutym. Obowiązują przerwy wakacyjne, feryjne i świąteczne.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej lub średniej branżowej (lub odpis, kopia, duplikat poświadczony przez notariusza),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (dostępne w sekretariacie szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza dostępne w sekretariacie szkoły)

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, które daje możliwość zdobycia zawodu co z kolei zwiększa szansę na rynku pracy.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.