Ortoptystka - Policealna Szkoła Medyczna - EFFEKT Katowice

Ortoptystka

Kod zawodu: 325906
Kwalifikacje: MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.04. odbywa się pod koniec 4 semestru
Cykl kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: stacjonarny i zaoczny (mieszany)
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Ortoptysta/Osrtoptystka to pracownik ochrony zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Absolwenci wykonują badania i ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych oraz dobierają pomoce optyczne i nieoptyczne. Główne problemy wzrokowe, którymi zajmuje się ortoptystka, to zez i niedowidzenie.

Ortoptysta/Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Jako ortoptysta/ortoptystka będziesz:

 • korzystał/a z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych;
 • charakteryzował/a rozwój psychomotoryczny pacjenta w różnych okresach życia;
 • objaśniał/a przyczyny powstawania zeza, rozróżniała rodzaje zeza i niedowidzenia, omawiała leczenie zachowawcze i operacyjne zeza;
 • różnicował/a badania ortoptyczne i wybrane okulistyczne;
 • wykonywał/a badania ortoptyczne i okulistyczne niezbędne w pracy ortoptystki;
 • stosował/a ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia;
 • modyfikował/a ćwiczenia w zależności od stanu i możliwości pacjenta;
 • dobierał/a pomoce optyczne i nieoptyczne;
 • edukował/a dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;
 • współpracował/a z zespołem terapeutycznym;
 • stosował/a profilaktykę okulistyczną i różne formy promocji zdrowia;
 • korzystał/a z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną;
 • organizował/a stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • postępowała zgodnie z zasadami etyki.

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: Ortoptysta/Ortoptystka

Niedowidzenie i zez są problemami społecznymi oraz medycznymi i stanowią wysoki odsetek wśród dzieci i młodzieży. Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku wpływa na jakość życia, chroni przed utratą możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym.

Potrzeby kształcenia w zawodzie osrtoptysta/ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku. Absolwenci szkoły medycznej z kierunku Ortoptysta/Ortoptystka znajdą pracę w przychodniach okulistycznych, w poradniach leczenia zeza czy w szpitalach na oddziałach okulistycznych. Natomiast osoby, które lubią pracę z dziećmi i młodzieżą współpracują z psychologiem i pedagogiem szkolnym, przyczyniając się do weryfikacji diagnozy dzieci z dysleksją, co stanowi bardzo ważne zagadnienie społeczne. Dużo absolwentów z kierunku Ortoptysta/Ortoptystka decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Skala problemów dotyczących narządu wzroku jest znacząca, wymaga kształcenia kadry na wysokim poziomie i zdobywania możliwie jak najwyższych kwalifikacji, dlatego wybierz  naukę w Szkołach EFFEKT  i zapisz się na kierunek medyczny Ortoptysta/Ortoptyska w Katowicach, który otworzy przed Tobą wiele możliwości. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.