Ortoptystka

Kod zawodu: 325906
Kwalifikacje: MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.04. odbywa się pod koniec 4 semestru
Cykl kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: stacjonarny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Ortoptystka to pracownik ochrony zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Absolwenci wykonują badania i ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych oraz dobierają pomoce optyczne i nieoptyczne. Główne problemy wzrokowe, którymi zajmuje się ortoptystka, to zez i niedowidzenie.

Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Jako ortoptystka będziesz:

 • korzystała z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych;
 • charakteryzowała rozwój psychomotoryczny pacjenta w różnych okresach życia;
 • objaśniała przyczyny powstawania zeza, rozróżniała rodzaje zeza i niedowidzenia, omawiała leczenie zachowawcze i operacyjne zeza;
 • różnicowała badania ortoptyczne i wybrane okulistyczne;
 • wykonywała badania ortoptyczne i okulistyczne niezbędne w pracy ortoptystki;
 • stosowała ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia;
 • modyfikowała ćwiczenia w zależności od stanu i możliwości pacjenta;
 • dobierała pomoce optyczne i nieoptyczne;
 • edukowała dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;
 • współpracowała z zespołem terapeutycznym;
 • stosowała profilaktykę okulistyczną i różne formy promocji zdrowia;
 • korzystała z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną;
 • organizowała stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • postępowała zgodnie z zasadami etyki.

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: Ortoptystka

Niedowidzenie i zez są problemami społecznymi oraz medycznymi i stanowią wysoki odsetek wśród dzieci i młodzieży. Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku wpływa na jakość życia, chroni przed utratą możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym.

Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

 Absolwenci kierunku współpracując z psychologiem i pedagogiem szkolnym, przyczyniają się do weryfikacji diagnozy dzieci z dysleksją, co stanowi bardzo ważne zagadnienie społeczne. Dodatkowo ortoptystki wspomagają osoby z problemami wzrokowymi poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych. Skala problemów dotyczących narządu wzroku jest znacząca, wymaga kształcenia kadry na wysokim poziomie i zdobywania możliwie jak najwyższych kwalifikacji.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).