Technik Administracji - Szkoła Policealna - EFFEKT Katowice

Technik administracji

Kod zawodu: 334306
Kwalifikacje: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA.01. odbywa się pod koniec semestru czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Jeżeli lubisz pracę biurową, to kirunek dla Ciebie. 

Jako technik administracji będziesz:

 • opracowywał projekty aktów administracyjnych;
 • prowadził postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej;
 • przygotowywał projekty umów cywilnoprawnych;
 • planował i organizował narady, zebrania, konferencje i sesje;
 • prowadził podstawową dokumentację księgową;
 • planował koszty i przychody;
 • gospodarował majątkiem oraz nadzorował innych pracowników

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: technik administracji

Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji także obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Wykształcenie technika administracji w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie. Cały czas wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie techników administracji. Jako wykwalifikowany technik administracji możesz znaleźć pracę w każdej instytucji administracyjnejgospodarczej

Chcesz mieć stabilną pracę w administracji ten kirunek jest stworzony dla Ciebie, zapisz się na technika administracji do Szkoły Policealnej EFFEKT w Katowicach

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.