Asystent Osoby Niepełnosprawnej - Szkoła Policealna EFFEKT Katowice

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod zawodu: 341201
Kwalifikacje: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.01. odbywa się pod koniec drugiego semestru
Cykl kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Celem działań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary we własne możliwości osoby niepełnosprawnej.

 

Jako asystent osoby niepełnosprawnej będziesz:

 • współtworzył programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • udzielał porad w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozował warunki życia i dążył do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych;
 • pobudzał aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych;
 • planował, kontrolował i oceniał indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • włączał osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • świadczył opiekę nad osobą niepełnosprawną w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierał osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej.

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej

Niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Prowadzą do nich przede wszystkim negatywne postawy społeczne, utrudniony dostęp do wielu obszarów życia społecznego, niski poziom wykształcenia i zatrudnienia, niewystarczające wsparcie w zakresie edukacji i brak właściwych wyspecjalizowanych służb. Zakres działań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga zatem posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia  komunikatywność.

 

Zagwarantowanie tej grupie społeczeństwa pomocy w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw wymaga kształcenia pracowników – asystentów osób niepełnosprawnych, którzy otoczą profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne.

 

Przegląd internetowych ofert pracy oraz ogłoszeń Powiatowych Urzędów Pracy z różnych regionów Polski wykazał zainteresowanie zatrudnianiem asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Możliwość zatrudnienia, asystent osoby niepełnosprawnej znajdzie zatem w licznych organizacjach i fundacjach pomocy osobom niepełnosprawnym oraz w jednostkach samorządowych. 

Jeżeli  lubisz nieść pomoc osobom, które tego potrzebują to zostań asystentem osoby niepełnosprawnej i zapisz się na ten kierunek w naszej Policealnej Szkole Zawodowej EFFEKT w Katowicach. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.