Opiekun w Domu Pomocy Społecznej - Szkoła Policealna EFFEKT Katowice

Opiekun w domu pomocy społecznej

Kod zawodu: 341203
Kwalifikacje: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.03. odbywa się pod koniec semestru czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zawód opiekun w domu pomocy społecznej został wprowadzony na rynek edukacyjny rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 roku.

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, oderwanych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych.

 

Jako opiekun w domu pomocy społecznej będziesz:

 • współpracował z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej;
 • realizował indywidualny plan pracy i opieki, pomagał w zaspokajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji;
 • organizował osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej;

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej

 

Wraz z wiekiem sprawność osób starszych słabnie. Oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne. Osoby te mogą stać się potencjalnymi klientami domów pomocy społecznej oraz innych instytucji o podobnym zakresie usług.

 

Postępujące zmiany w strukturze rodziny i mobilność młodego pokolenia powodują, że coraz częściej osoby starsze nie mogą liczyć na bezpośrednią opiekę ze strony aktywnych członków rodziny. To wszystko będzie zmuszało wiele osób do korzystania z instytucjonalnych form pomocy.

 

Do osób wymagających opieki instytucjonalnej zaliczyć trzeba także osoby przewlekle chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym. Przegląd internetowych ofert pracy w wykazał zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem opiekunów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej w różnych regionach Polski oraz na terenie UE. Prace jako opiekun w domu pomocy społecznej znajdziesz też w hospicjach czy w środowiskowych domach samopomocy. 

 

Obecnie coraz częściej poszukiwani są opiekunowie w domu pomocy społecznej z wysokimi kwalifikacjami, zatem wybierz kierunek, który zapewni Ci pracę i zapisz się do Szkoły Policealnej EFFEKT w Katowicach

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.